Вашите мнения и препоръки

Фондация Цоцорков род. Цоцорковият род от ПанагюрищеУважаеми дами и господа, скъпи роднини, приятели и съмишленици на Цоцорковия rод и Фондация "Цоцорков род",

Тук на нашия сайт можете да намерите подробна информация за Цоцорковия род и фондацията,


Продължение...

Панагюрище – Историческа Справка

Панагюрище е разположен в полите на Същинска Средна гора, сред живописна котловина, прорязана от течащите на юг води на река Луда Яна. Надморската височина на града е 540 м.Праисторическите селища в местностите Полето, Русалин, Барето, Върбишки дол и Красен свидетелстват, че Панагюрският край е населяван от първобитни скотовъдни племена в дълбока древност.
Продължение...
ПРАВИЛНИК И КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ, НА ИНВАЛИДИ И/ИЛИ ЛИЦА, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ГРИЖИ И СЪС ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦОЦОРКОВИЯ РОД

 

І. Общи положения

1. С този правилник и критерии се определят условията и реда за осъществяване на финансово подпомагане на социално слаби, на инвалиди и/или лица, нуждаещи се от грижи и със здравословни проблеми, представители на Цоцорковия род.

2. Право на финансово подпомагане по Критериите има всеки член на Цоцорковия род с доказана нужда и доказани здравословни проблеми.

3. Здравословни проблеми са налице, когато нуждаещият се в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е със значително намалени възможности за упражняване на професията си по начин и в степен, възможни за здравия човек

4. Здравословни проблеми могат да бъдат налице и когато членът на рода е неработоспособен.

5. Финансово подпомагане не се полага за случаите, при които неработоспособността се дължи на: - умишлено увреждане на здравето с цел получаване на отпуск или обезщетение; - употреба на алкохол, приемане на силно упойващо средство без лечебна цел или поради прояви, извършвани под въздействието на такива средства; - хулигански и други противообществени прояви, установени по съответния ред; - нарушаване на режима, определен от здравните органи.

6. Финансово подпомагане на социално слаби представители на рода се дава, когато те предоставят:

а) Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане”, че лицето / семейството му получава месечна помощ

б) Решение за отпускане на пенсия от НОИ

7. Финансовата подкрепа се дава:

а) за социално подпомагане – еднократно за една календарна година или на части – 4 пъти годишно

б) за инвалиди и/или лица, нуждаещи се от грижи и със здравословни проблеми – по преценка на УС, но не повече от 4 пъти годишно

 

ІІ. Условия и ред за предоставяне на финансово подпомагане

8. Финансовото подпомагане се предоставя след подадено заявление по образец /Приложение № 1/ лично от нуждаещия се до Председателя на фондация „Цоцорков род”.

а) Заявление за отпускане на финансово подпомагане може да бъде подадено и от представител на нуждаещия се, упълномощен с нотариално заверено писмено пълномощно, което се прилага към заявлението

б) Заявление за отпускане на финансово подпомагане за нуждаещо се дете до 18 годишна възраст се подава от родител, настойник/попечител на детето

9. Към заявлението трябва да бъде приложена документацията, удостоверяваща нуждата от финансово подпомагане:

а) Удостоверение по образец /Приложение № 2/ за принадлежност към Цоцорковия род

б) Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане”, че лицето /семейството му получава месечна помощ /за лицата, кандидатстващи за финансова помощ за социално слаби/

в) Решение за отпускане на пенсия от НОИ / за лицата, кандидатстващи за финансова помощ за социално слаби/

г) медицинска документация, издадено от МЗ или от лечебно или здравно заведение, удостоверяваща здравословния проблем

д) документ за степента на трайно намалената работоспособност

е) документ за заплатена сума за лечение от здравното заведение

ж) документ за заплатена сума за закупуване на лекарства

10. Заявлението и приложените документи се приемат от изп. директор на Фондацията и се вписва в Дневник за заявления за финансово подпомагане на социално слаби, на инвалиди и/или лица, нуждаещи се от грижи, представители на Цоцорковия род с входящ номер и дата на подаване.

11. След като прегледа заявлението и приложените документи и установи редовността им, изп. директор в срок от 5 дни свиква Постоянната комисия за разглеждане на искания за: финансово подпомагане на деца с изявени дарби от Цоцорковия род и Община Панагюрище; финансово подпомагане на социално слабите, на инвалиди и/или лица, нуждаещи се от грижи и със здравословни проблеми, представители на Цоцорковия род /наричана по-долу за краткост „Комисия”/ и предоставя документите за разглеждане.

12. При отсъствие по уважителни причини на членове на Комисията и невъзможност да се събере необходимото болшинство, Комисията може да обсъжда документите и неприсъствено. В този случай предварително се изпращат сканирани/копирани копия на документите до отсъстващите членове, които след запознаване с тях, изпращат свое становище до изп. директор на Фондацията по електронен път. Комисията може да се свърже с отсъстващ член в реално време при редовно заседание чрез конферентна връзка, аудио или видеоразговор, за да получи становището на отсъстващия.

13. Комисията за разглеждане на заявленията има право да покани спeциалисти в различни области на медицината, които да дадат своето становище за разглеждане на здравословен проблем.

14. След разглеждане на заявлението и приложените документи Комисията изготвя становище да бъде уважено или отхвърлено заявлението, както и предложение за големината на финансовото подпомагане.

15. УС на Фондацията се събира в 5-дневен срок от постъпване на документите от Комисията.

16. УС на Фондацията разглежда искането и становището на Комисията. При отсъствие по уважителни причини на член на УС и невъзможност да се събере необходимия състав, УС може да взема решение и неприсъствено. В този случай предварително се изпращат сканирани/копирани копия на документите до отсъстващия член, който след запознаване с тях, изпраща свое становище до изп. директор на Фондацията по електронен път. УС може да се свърже с отсъстващ член в реално време при редовно заседание чрез конферентна връзка, аудио или видеоразговор, за да получи становището на отсъстващия. След обсъждане УС взема решение за съгласие и размера на отпуснатата финансова подкрепа:

а) за финансово подпомагане на социално слаби членове на рода може да се изплати сума до:

 размера на изплатена от Дирекция „Социално подпомагане” едногодишна или месечна финансова помощ

 размера на едногодишна или месечната пенсия, но не повече от 250 лв. на месец.

б) за финансово подпомагане на инвалиди и/или лица – членове на рода, нуждаещи се от грижи и финансова помощ за здравословни проблеми може да се изплати сума до размера на 50 % от заплатената сума за лечение или за закупуване на лекарства. При определяне размера на финансовото подпомагане се взима предвид моментното финансово състояние на Фондацията.

17. Решенията на УС на Фондацията са окончателни и не подлежат на обжалване.

18. При получено одобрение за финансово подпомагане кандидата се информира по телефона или по електронна поща в 2-дневен срок от взимане на решението от УС.

19. Председателят на Фондация „Цоцорков род” нарежда плащанията в едноседмичен срок от заседанието на УС. 20. При получен отказ за финансово подпомагане кандидатът се информира по телефона или по електронна поща в 2-дневен срок от взимането на решение от УС.

21. Финансовата подкрепа се отразява в Дневник за финансово подпомагане на социално слаби, на инвалиди и/или лица, нуждаещи се от грижи, представители на Цоцорковия род.

а) Дневникът се изготвя и поддържа от изп. директор на фондация „Цоцорков род”

б) Дневникът съдържа следната информация

 входящ номер и дата на постъпване на заявлението

 име на кандидатстващия

 име на подаващият заявлението

 вид подадени документи

 телефон и електронна поща за връзка

 дата на разглеждане от Комисията

 решение на Комисията

 дата на разглеждане от УС

 решение на УС

 размер на финансовата подкрепа

 мотиви на УС за отказ за предоставяне на финансова подкрепа

22. Всички заявления и приложени към тях документи се архивират.

23. Архивът се съхранява в офиса на Фондация „Цоцорков род”. Достъп до архива имат Председателят, членовете на УС, изп. директор на Фондацията и членовете на Постоянната комисия за разглеждане на искания за: финансово подпомагане на деца с изявени дарби от Цоцорковия род и Община Панагюрище; финансово подпомагане на социално слабите, на инвалиди и/или лица, нуждаещи се от грижи и със здравословни проблеми, представители на Цоцорковия род.

Отговорност за съхранението на архива носи изп. директор на фондация „Цоцорков род”.

Председател на Фондация „Цоцорков Род”:

27.08.2013 г. Д-р инж. Лъчезар Цоцорков

 
 

"Асарел-Медет" АД - град Панагюрище

Община Панагюрище