Вашите мнения и препоръки

Фондация Цоцорков род. Цоцорковият род от ПанагюрищеУважаеми дами и господа, скъпи роднини, приятели и съмишленици на Цоцорковия rод и Фондация "Цоцорков род",

Тук на нашия сайт можете да намерите подробна информация за Цоцорковия род и фондацията,


Продължение...

Панагюрище – Историческа Справка

Панагюрище е разположен в полите на Същинска Средна гора, сред живописна котловина, прорязана от течащите на юг води на река Луда Яна. Надморската височина на града е 540 м.Праисторическите селища в местностите Полето, Русалин, Барето, Върбишки дол и Красен свидетелстват, че Панагюрският край е населяван от първобитни скотовъдни племена в дълбока древност.
Продължение...
КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ЦОЦОРКОВИЯ РОД И ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

І. Общи положения

1. С тези критерии се определят условията и реда за осъществяване на финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби от Цоцорковия род и Община Панагюрище

2. Право на финансово подпомагане по Критериите имат учащи в различни степени на образование до 25 г. от Цоцорковия род и Община Панагюрище с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта и кандидати за подпомагане реализацията на бизнес и творчески проект до 35-годишна възраст. При определяне на лауреатите с право за финансово подпомагане, предимство ще имат членове на Цоцорковия род, отговарящи на изискванията. Останалите свободни места се попълват от отговарящи на изискванията кандидати – жители на Община Панагюрище по реда на класирането им.

3. Финансовото подпомагане се предоставя с цел:

а) насърчаване на творческите заложби и потребности в областта на науката, изкуството и спорта

б) осигуряване на възможности за обучение в училища или университети при постигнати високи успехи

в) осигуряване на възможности за участие в обучителни курсове и школи

г) осигуряване на възможности и условия за изява на творческите заложби и участие в национални и международни конкурси, форуми и състезания

д) подпомагане реализация на творчески и бизнес проекти.

4. Финансово подпомагане се дава както следва :

а) за отличен успех над 5.50 за обучение в средно училище – 3 стипендии за учебна година

б) за отличен успех над 5.50 за обучение в средно училище в чужбина – 3 стипендии за учебна година

в) за успех над 5,50 за обучение в университет – 3 стипендии за учебна година

г) за успех над 5,50 за обучение в университет в чужбина – 3 стипендии за учебна година

д) за постижения в областта на науката – 3 еднократни финансови награди

е) за постижения в областта на изкуството – 3 еднократни финансови награди

ж) за постижения в областта на спорта – 3 еднократни финансови награди

з) за участие в национален или международен курс или школа за обучение – 3 еднократни финансови подпомагания

и) за реализация на 1 творчески проект на година

к) за реализация на 1 бизнес проект на година

ІІ. Условия и ред за предоставяне на финансовото подпомагане

5. Финансовото подпомагане се предоставя след искане на:

а) детето / младежа / предприемача

б) родител, настойник / попечител

6. Искането по т.1 е по образец /Приложение № 1/, подава се до Председателя на фондация „Цоцорков род” и задължително се мотивира. Искането се завежда в Дневник за записване на деца и младежи с изявени дарби от Цоцорковия род и Община Панагюрище с входящ номер и дата на подаване.

7. За разглеждане на искането са необходими следните документи:

а) мотивирано искане за предоставяне на финансово подпомагане

б) копие от удостоверение за раждане на детето/младежа

в) за член на Цоцорковия род е необходим документ по образец /Приложение № 2/, който доказва принадлежността към рода : място в Родословното дърво на детето или родителите; писмено удостоверение от член на рода /по образец/, че детето има връзка с Цоцорковия род

г) препоръка, покана или служебна бележка за включване в курс, обучение, школа и документ за необходимата такса за участие или писмо от приемащата страна за освобождаване от такава, както и за финансовото осигуряване на престоя зад граница

д) покана за участие в национален или международен конкурс, олимпиада, състезание и документ за необходимата такса за участие или писмо от приемащата страна за освобождаване от такава, както и за финансовото осигуряване на престоя зад граница

е) документ, удостоверяващ, че учащият е класиран на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада, състезание или друг форум със съзтезателен характер в областта на науката, изкуството и спорта на национално или международно равнище в съответната календарна година.

ж) за кандидатстващите за годишна стипендия за първи път – копие от диплома или удостоверение за завършен последен етап на образование и извлечение за постигнатите резултати на конкурсните изпити в учебното заведение за което се кандидатства.

з) уверение от училище / университет за постигнатия успех /за кандидатстващите за стипендия/ не по-нисък от отличен – 5,50

и) творчески и бизнес проект с 50 % осигурено финансиране на бюджета от банка или по друг начин.

8. Сроковете за подаване на исканията са:

а) за годишна стипендия – от 1 септември до 15 октомври на всяка учебна година

б) за еднократно финансово подпомагане по т. 4 г) и т. 4 д) – до 7 дни от постъпване на поканата

в) за еднократно финансово подпомагане по т. 4 е) – до 1 ноември в годината, в която се е провел конкурса, олимпиадата, състезанието или друг форум и получаване на наградата

г) за подпомагане на творчески и бизнес проекти по т. 4 и) – до 1 ноември ежегодно

9. Няма да се приемат и разглеждат искания, които не са оформени с необходимите документи по т. 6 и са закъсняли със сроковете на подаване.

10. Разглеждането на исканията се осъществява на два етапа :

а) разглеждане на искането от Постоянната комисия за разглеждане на искания за : финансово подпомагане на деца с изявени дарби от Цоцорковия род и Община Панагюрище; финансово подпомагане на социално слабите, на инвалиди и/или лица, нуждаещи се от грижи и със здравословни проблеми, представители на Цоцорковия род /наричана по-долу за краткост „Комисия”/.

б) оценка на искането и Решение от УС на Фондацията

11. Срок за разглеждане на исканията от Комисията е :

а) в 15-дневен срок след постъпването му за еднократно финансово подпомагане

б) до 30 октомври за искане за годишна стипендия

в) до 30 ноември за подпомагане на творчески и бизнес проект

12. На свое заседание Комисията подготвя становище по подаденото искане и го представя на УС на Фондацията. Комисията за разглеждане на исканията има право да покани или поиска писмено становище от консултанти – специалисти в различни области на науката, изкуството, спорта, финансите и бизнеса, които да участват в обсъждането на предложенията, но без право на глас.

13. УС на Фондацията се събира в 10-дневен срок от постъпване на документите от Комисията. За разглеждане на искане за годишна стипендия срокът за разглеждане и взимане на решение от УС е до 10 ноември.

14. УС на Фондацията разглежда искането и становището на Комисията и след обсъждане взема решение за съгласие и размера на отпуснатата финансова подкрепа – годишна стипендия или еднократно подпомагане.

15. Финансовата подкрепа се дава :

а) ежегодно – за отпусната стипендия за обучение, но след разглеждане на документи за постигнати резултати от обучението и успех не по-нисък от отличен – 5,50.

б) еднократно за участие в национален или международен курс, конкурс, олимпиада или състезание

в) еднократно за постигнати резултати в конкурс, олимпиада, състезание

г) финансово подпомагане се полага и за участник в отбор, който е класиран на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание

д) еднократно финансово подпомагане на творчески и бизнес проект под формата на безлихвен заем.

16. Размерът на финансовото подпомагане се определя в зависимост от постиженията и продължителността на изплащане и от моментното финансово състояние на Фондацията :

а) за отличен успех над 5.50 за обучение в средно училище – до 50 лв. на месец, за месеците на учебната година

б) за отличен успех над 5.50 за обучение в средно училище в чужбина – до 50 % от годишната такса за обучение, но не повече от 3 000 € за година

в) за успех над 5,50 за обучение в университет в РБългария – до 2 000 лв. за година

г) за успех над 5,50 за обучение в университет в чужбина – до 50 % от разходите за обучение, вкл. годишна такса за обучение, но не повече от 10 000 €

д) за постижения в областта на науката

 • За лично постижение – до 1000 лв.
 • За участие в екип – до 500 лв.

е) за постижения в областта на изкуството

 • За лично постижение – до 1000 лв.
 • За участие в екип или група – до 500 лв.

ж) за постижения в областта на спорта

 • За лично постижение – до 1000 лв.
 • За участие в отбор – до 500 лв.

з) за участие в национален или международен курс или школа за обучение – в зависимост от необходимата такса за участие, както и финансовото осигуряване на престоя зад граница – до 50 % от размера на необходимите финансови средства.

и) за финансово подпомагане на творчески и бизнес проект – до 50 % от бюджета на проекта, но не повече от 250 000 лв. на проект ежегодно под формата на безлихвен заем. Между Фондацията и предприемача се сключва договор за безлихвен заем за срок от 5 години.

17. При получено одобрение за финансово подпомагане кандидата се информира по телефона или по електронна поща в 2-дневен срок от взимане на решението от УС.

18. Председателят на Фондация „Цоцорков род” нарежда плащанията в двуседмичен срок от заседанието на УС.

19. Годишните лауреати, получили одобрение и финансова подкрепа от Фондация „Цоцорков род”, получават грамота от Фондацията, която се връчва тържествено в края на годината на нарочна церемония и се публикуват на интернет сайта на Фондацията.

20. При получен отказ за финансово подпомагане кандидата се информира за становището на УС и мотивите за отказа по телефона или по електронна поща в 2-дневен срок от взимане на решението от УС.

21. Финансовата подкрепа се отразява в Дневник за записване на деца с изявени дарби от Цоцорковия род и Община Панагюрище

а) Дневникът се изготвя и поддържа от изп. директор на фондация „Цоцорков род”

б) Дневникът съдържа следната информация

 • входящ номер и дата на постъпване на искането
 • име на кандидатстващия
 • име на подаващият заявлението
 • телефон и електронна поща за връзка
 • вид подадени документи
 • дата на разглеждане от Комисията
 • решение на Комисията
 • дата на разглеждане от УС
 • решение на УС
 • размер на финансовата подкрепа
 • мотиви на УС за отказ за предоставяне на финансова подкрепа

22. Всички искания и приложени към тях документи се архивират.

23. Архивът се съхранява в офиса на Фондация „Цоцорков род”. Достъп до архива имат Председателят, членовете на УС и изп. директор на Фондацията Отговорност за съхранението на архива носи изп. директор на фондация „Цоцорков род”.

Председател на Фондация „Цоцорков Род”:

27.08.2013 г. Проф. д-р Лъчезар Цоцорков

 
 

"Асарел-Медет" АД - град Панагюрище

Община Панагюрище