Вашите мнения и препоръки

Фондация Цоцорков род. Цоцорковият род от ПанагюрищеУважаеми дами и господа, скъпи роднини, приятели и съмишленици на Цоцорковия rод и Фондация "Цоцорков род",

Тук на нашия сайт можете да намерите подробна информация за Цоцорковия род и фондацията,


Продължение...

Панагюрище – Историческа Справка

Панагюрище е разположен в полите на Същинска Средна гора, сред живописна котловина, прорязана от течащите на юг води на река Луда Яна. Надморската височина на града е 540 м.Праисторическите селища в местностите Полето, Русалин, Барето, Върбишки дол и Красен свидетелстват, че Панагюрският край е населяван от първобитни скотовъдни племена в дълбока древност.
Продължение...

Чл.1. Фондацията ще работи за постигане на следните ЦЕЛИ:

1. Да подпомага укрепването и развитието на Цоцорковия род като очертава приоритетните му нужди и да участва активно в осъществяването на местни проекти, насочени към създаването на благоприятна жизнена следа;

2. Да насърчава сътрудничеството между членовете на рода с активни стопански и нестопански организации, общински и държавни органи за устойчиво местно развитие на гр. Панагюрище;

3. Сътрудничество с български и чужди държавни и неправителствени организации с цел обмяна на опит и осъществяване на проекти в областта на образованието, културата, науката, здравеопазването, спорта и други в общината, страната и чужбина;

4. Да съдейства за разширяване на възможностите за пряко участие на членовете на рода в определяне на приоритетите на местното и национално развитие за въздигане и развитие на Панагюрския край и страната;

5. Да обединява човешки и финансови ресурси и да ги насочва към осъществяване на водещите цели и общо заявените потребности на рода;

6. Да предлага, осъществява и оказва помощ за организиране на конкретни мероприятия, съдействащи за укрепване на родовата памет, родовите връзки, фамилни традиции и ценности;

7. Да подпомага и финансира обучението на талантливи деца от Цоцорковия род в училища, колежи, висши и други учебни заведения в страната и чужбина;

8. Да подпомага и насърчава дарителството и дарителските традиции за нуждаещи се представители на рода, както и за местни и национални важни проекти;

9. Да организира в края на месец април провеждането на редовни 5-годишни срещи на членовете на Цоцорковия род, съвпадащи с кръгли годишнини на Априлското въстание;

 

Чл.2. (1) Гореописаните цели ще бъдат постигнати чрез следните ДЕЙНОСТИ:

1. Системно проучване и анализ на нуждите за образование и повишаване на квалификацията на членовете на Цоцорковия род;

2. Изготвяне, съгласуване и осъществяване на проекти и модели за развитието и утвърждаването на духовните ценности, образованието, културата, науката, здравеопазването, спорта и други дейности;

3. Подпомагане на социално-слабите, на инвалиди и/или лица, нуждаещи се от грижи, представители на рода;

4. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на членовете на рода;

5. Организиране на благотворителни и други кампании за набиране на средства;

6. Организиране и провеждане на конкурси за талантливи деца от рода за получаване на стипендии;

7. Управление и разпределение на средствата на местни и чуждестранни дарители чрез открити и ясни процедури и съгласно закона;

8. Издаване на вестници, списания и/или други печатни и електронни издания и тяхното разпространение и продажба;

9. Осъществяване на всякаква друга стопанска и търговска дейност, която не е забранена със закон и е свързана с постигане целите на фондацията.

10. Организиране на беседи, срещи, дискусии и други, касаещи дейността на фондацията;

11. Всякакви други форми на дейност, които не са забранени със закон.

(2) Източници за финансиране дейността на фондацията са: доброволни дарения, завещания и спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически лица, както и приходи от стопанската дейност на фондацията.

 

Чл. 3. За постигане на целите на фондацията всички учредители (дарители) предоставихме следното свое имущество:

1. Лъчезар Димитров Цоцорков

2. Димитър Димитров Цоцорков

3. Светомир Димитров Димитров

4. Антоанета Любенова Танева

5. Виктор Васков Влайков

6. Тодор Василев Влайков

7. Стойко Стоянов Цоцорков

8. Стоян Стойков Цоцорков

9. Борислав Дойчов Атанасов

10. Анета Бориславова Атанасова -Карабатакова

11. Атанас Дойчев Атанасов

12. Петър Ненчов Паланкалиев

13. Екатерина Кривирадева

Гореописаната сума е изцяло внесена по откритата банкова сметка на фондацията.

Светомир Димитров, Лъчезар Цоцорков и Димитър Цоцорков предоставят за безвъзмездно ползване за офис на фондацията едно помещение в сградата на кино " Модерен театър", находящ се в гр. Панагюрище.

 

Чл.4. Фондацията се учредява за неопределено време.

 

Чл. 5. Фондацията ще се представлява и управлява от Управителен съвет, съставен от 3 /три/ лица неопределен срок. За членове на Управителния съвет могат да избирани само пълнолетни членове на Цоцорковия род.

 

Чл.6. Правомощията на Управителния съвет са следните:

1. Определя основните насоки и приоритети в дейността на фондацията;

2. Изменя и допълва настоящия учредителен акт (устав);

3. Приема други вътрешни актове;

4. Взима решение за попълване на своя състав, като избира и освобождава своите членове.

5. Избира и освобождава Председателя на съвета и Касиер-счетоводителя, както и одобрява Изпълнителния директор, ако такъв бъде назначен;

6. Взима решения за прекратяването на фондацията и назначава ликвидатори при нейното прекратяване;

7. Определя реда и организира извършването на дейността на фондацията;

8. Приема годишен план и бюджет на фондацията;

9. Взима решения за участие на Фондацията в други организации;

10. Взима решения за създаването на други съвещателни органи, които да подпомагат дейността на фондацията;

11. Контролира Председателя на съвета за правилното опазване, управление и разпореждане с имуществото на фондацията;

12. Осъществява контрол за целесъобразно и законосъобразно извършване на разходи от Председателя на съвета и следи за спазването на принципите за прозрачност, отчетност при осъществяването на дейността на Фондацията;

13. Има право да получава информация от Председателя на съвета за осъществяване на конкретната дейност на фондацията и неговата програмна политика;

14. Взима решение при безвъзмездни сделки, придобиване и разпореждане с вещни и други имуществени права на фондацията, (с изключение на дарения, обши и частни завещания в полза на Фондацията) при поемане на менителнични задължения и сключване на договори за банков кредит или парични заеми ( като заемател и заемодател).

 

Чл.7. Правила за работата на Управителния съвет:

1. Провежда заседания един път на 3 месеца, но не по-малко от веднъж годишно;

2. Управителния съвет може да взема решения, ако на заседанията му присъствуват 50% + 1 от неговите членове;

3. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.

4. Управителният съвет упълномощава свой член да представлява и управлява фондацията пред трети лица за срок от 5 /пет/ години. Той ще носи името Председател на съвета и обемът на неговата представителна власт се определя в настоящия Устав;

5. Решението за приемане или изключване на член на Управителния съвет се взема по предложение на Председателя на съвета с мнозинство от присъстващите членове, като изключваният член не гласува. Председателят на УС не може да бъде изключен от Управителния съвет по време на неговия мандат;

6. Решенията за попълване състава на Управителния съвет се вземат с мнозинство от присъстващите.

7. В случай на смърт на член на Управителния съвет, неговото място се заема от един от пълнолетните му наследници, определен с единодушното съгласие на останалите наследници.

8. Управителният съвет се свиква по искане на двама от неговите членове или неговия Председател Свикването става с покана от Председателя на УС, получена от членовете по пощата с обратна разписка 10 дни преди определената дата на провеждане на заседанието.

9. Изслушва информация от касиер-счетоводителя за текущото финансово състояние на фондацията.

 

Чл.8. (1) Решенията на Управителния съвет се протоколират и се вписват в Протоколна книга, решенията на Управителния съвет са задължителни за другите органи на фондацията.

(2) Касиер-счетоводителят води Книга за дарения и завещания в полза на фондацията. Всеки дарител има право да получи от Фондацията удостоверение за извършеното от него дарение.

За членове на Управителния съвет определяме:

1. Лъчезар Димитров Цоцорков, постоянен адрес: област Пазарджик , община Панагюрище, гр. Панагюрище

2. Атанас Дойчев Атанасов, постоянен адрес: област Пазарджик, община Панагюрище,

3. Антоанета ЛюбеноваТанева постоянен адрес: област София, община София, гр. София

 

Чл.9. Правомощия и задължения на Председателя на съвета:

1. Председателят на съвета е управителен и представителен орган на Фондацията и се избира от Управителния съвет за срок от 5/пет/ години. Едно лице може да бъде преизбирано за Председател на съвета без ограничение.

2. Председателят на съвета е член на Управителния съвет;

3. Председателят на съвета има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на фондацията, да я представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

4. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

5. Организира дейността на фондацията, осъществява оперативното и ръководство, осигурява стопанисването и опазването на нейното имущество;

6. Представлява фондацията пред трети лица в страната и чужбина;

7. Докладва на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на фондацията;

8. Назначава Изпълнителен Директор на фондацията като му предоставя писмено част от своите права след одобрението на Управителния съвет;

9. Управлява програмната и финансова дейност на фондацията съобразно устава и решенията на Управителния съвет;

10. Извършва текущите разходи съгласно одобрения годишен бюджет на фондацията;

11. Председателя на съвета няма право без решение на Управителния съвет да придобива и отчуждава и обременява с тежести недвижими имоти на фондацията и да извършва безвъзмездни сделки и се разпорежда с имуществени права на фондацията, (с изключение на дарения, общи и частни завещания в полза на Фондацията) при поемане на менителнични задължения и сключване на договори за банков кредит или парични заеми ( като заемател и заемодател).

За първи Председател на съвета на фондацията се определя д-р инж. Лъчезар Димитров Цоцорков с постоянен адрес: област Пазарджик , община Панагюрище, гр. Панагюрище.

С настоящият учредителен акт се упълномощава избрания Председател на съвета да подаде всички необходими документи за вписване на фондация "ЦОЦОРКОВ РОД" със седалище и адрес на управление в регистъра на сдруженията с нестопанска цел на Окръжен съд - Пазарджик.

Фондацията се прекратява решение на Управителния съвет, взето с единодушие.

 
 

"Асарел-Медет" АД - град Панагюрище

Община Панагюрище